Вимоги до оформлення статей

Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити обґрунтування мети і результати власних наукових досліджень автора (авторів), що раніше не публікувалися в інших виданнях і не розглядалися редакційними колегіями інших видань.

Статті повинні строго відповідати науковим та технічним вимогам журналу. За необхідності стаття може бути повернута авторам для доопрацювання та відповідей на запитання.

Статті подаються українською та англійською мовами.

Порядок оформлення елементів статті:

1) в лівому верхньому кутку відзначається шифр УДК;

2) нижче по центру наводиться назва статті (напівжирним шрифтом);

3) прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор(и), індекс ORCID;

4) анотація мовою статті статті подається розміром не менше 1800 знаків та має включати всі обов’язкові структурні елементи поданої статті;

5) прізвище, ім’я автора(ів), назва статті, структурована анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова англійською мовою;

6) текст статті повинен бути структурований та мати такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним):

- постановка проблеми;

- аналіз останніх досліджень і публікацій;

- формулювання мети статті;

- виклад основного матеріалу дослідження;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

5) список використаних джерел мовою оригіналу (посилання на літературні джерела подаються за порядком згадування у тексті, в бібліографічному покажчику вказується лише та література, на яку є посилання в статті і оформляється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015);

6) References (оформлюється відповідно до стилю American Psychological Association).

 

Технічні вимоги:

Текст статті повинен бути набраний на комп’ютері (редактор WORD for WINDOWS), формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25.

Рекомендований обсяг – 10–20 сторінок.

Всі таблиці, графіки та малюнки мають бути пронумеровані та мати назву.

При побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

 

З прикладом оформлення статті можна ознайомитися на сайті за посиланням.