ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ НА ОБ’ЄКТАХ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

  • Валерій Олександрович Люлін

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj-2023-4.11

Ключові слова:

вода, водокористування, кримінальне правопорушення, запобігання, кримінологічна безпека

Анотація

У статті наголошено, що мінімізація запобігання кримінальним правопорушенням у сфері надання послуг населенню нажаль зумовлена відсутністю нормативно-правового забезпечення як самої діяльності по запобіганню кримінальним правопорушенням, так і в частині суб’єктів їх формування та реалізації. Встановлено, що загальносоціальне запобігання кримінальним правопорушенням у сфері водопровідно-каналізаційного господарства повинно бути спрямоване на формування нормативно-правового забезпечення такої діяльності й комплексну правову його реалізацію на загальнодержавному та відомчому рівнях з метою системного кримінологічного аналізу водопровідно-каналізаційного господарства, встановлення й усунення причин та умов кримінальних правопорушень у цій галузі, а також осіб (організованих груп та злочинних організацій), припинення їх діяльності до безпосереднього вчинення протиправного діяння, відвернення або мінімізація наслідків (розкрадань; аварій; збитків довкіллю, підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства, населенню та ін.). Збереження водних ресурсів, покращення їх якості є невід’ємною частиною стратегії сталого водокористування, яка повинна бути спрямована на запобігання порушень природного балансу використання водних об’єктів України; надзвичайних ситуацій й негативному їх впливу на здоров’я населення; екологічної катастрофи; правопорушенням. На сьогодні законодавче забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства є розгалуженим та включає в себе більш ніж п’ятдесят нормативно-правових актів. Тому, збільшення кількості протиправних дій на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства зумовлено мінімізацією захисту таких стратегічних об’єктів, зокрема в частині запобігання правопорушенням й чітким розподілом компетенцій серед множинних суб’єктів забезпечення й охорони такої сфери. До суб’єктів запобігання правопорушенням на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства віднесено органи загальнодержавного рівня (Кабінет Міністрів України, Мінрегіон України – суб’єкти формування та прийняття стратегічних рішень) та регіонального (підприємства централізованого питного водопостачання, централізованого водовідведення, підприємства водопровідної та каналізаційної мережі, підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення – суб’єкти реалізації), правоохоронні органи та громадськість (Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Бюро економічної безпеки, громадські організації – суб’єкти охорони). Автором запропонований План заходів щодо запобігання кримінальним правопорушенням на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства на 2025–2030 рр. за напрямами інформаційне, аналітичне, контрольне та ревізійне забезпечення, які включають в себе найбільш важливі: моніторинг, аналіз змін характеру протиправних дій та їх причин на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства; обрання дієвих тактичних заходів впливу на протиправні діяння з урахуванням військових, економічних, соціальних умов, стану водопровідно-каналізаційного господарства, правоохоронних можливостей; вжиття заходів щодо мінімізації розкрадань, зловживань, необережних дій та ін.; шляхи залучення населення, громадських організацій і рухів; критичну оцінку результатів роботи та коригування заходів запобігання; моніторинг прозорості прийнятих управлінських рішень, а також доходів та витрат керівних, відповідальних службових осіб.

Посилання

Конституція України: від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Закалюк А.П. Курс сучасної управлінської кримінології: теорія і практика : у 3 кн. Київ : Ін Юре, 2007. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с.

Кримінологія : підручник / за ред. В. Голіни, Б. Головкіна. Харків : Право, 2014. 440 с.

Стратегія національної безпеки України : Указ Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року : Указ Президента України від 11 серпня 2021 р. № 347/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text

Сазонов В.В. Синхронізація національних і європейських правових стандартів кримінологічного забезпечення економічної безпеки. Верховенство права. 2019. № 3. С. 133–141.

План відновлення України. Національна Рада з питань відновлення. URL: https://ua.urcinternational.com/plan-vidnovlennya-ukrayini

Нікітін Ю.В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства: монографія. Київ : ВНЗ «Національна академія управління», 2009. 373 с.

Корнякова Т.В. Кримінологічні засади запобігання органами прокуратури злочинам проти довкілля: монографія. Київ: Ін Юре, 2011. 408 с.

Турлова Ю.А. Екологічна злочинність в Україні: кримінально-правові та кримінологічні засади протидії: монографія. Київ: Знання України, 2018. 459 с.

Мельник О.В., Поліщук Г.С., Левченко Ю.О. Запобігання злочинам щодо забруднення довкілля в Україні: монографія. Київ: ТОВ «НВП» Інтерсервіс, 2014. 178 с.

Благодарна Г.І. Водопостачання та водовідведення: конспект лекцій. Харків: ХНАМГ, 2019. 101 с.

Водний кодекс України : від 06 червня 1995 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80

Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення : Закон України від 10 січня 2002 р. № 2918-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14#Text

Про житлово-комунальні послуги : Закон України від 09 листопада 2017 р. № 2189-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text

Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання : Закон України від 22.06.2017 р. № 2119-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19#Text

Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України : наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 27.06.2008 № 190. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-08#Text

Методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22 листопада 2018 р. № 315. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-18#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-06

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ