ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ ЯК ІДЕЙНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj-2023-4.03

Ключові слова:

цифрова трансформація, верховенство права, правова держава, людиноцентризм, Україна, Німеччина

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу людиноцентричної ідеології на функціонування Української держави за доби цифрової трансформації. Дослідження базується на аналізі законодавства України, а також вітчизняної та зарубіжної спеціальної літератури, присвяченої функціонуванню держави за доби цифрової трансформації. Методологічною основою дослідження були порівняльно-правовий, системний методи та аксіологічний підхід до таких соціально-правових цінностей, як людина, її права, свободи за доби цифрової трансформації. Їхнє застосування дало змогу з’ясувати значення людиноцентризької ідеології для функціонування Української держави за доби цифрової трансформації. Проведене дослідження дає змогу констатувати, що існує принаймні три базових умови, поєднання яких дає змогу говорити про реальний людиноцентризм в межах конкретної держави. По-перше, це верховенство права, яке полягає у визнанні людини, її гідності, належній їй прав та свобод найвищою соціальною цінністю, яка обумовлює обов’язок держави служіння кожній людині. По-друге, правова держава, мета функціонування якої полягає у найповнішому гарантуванні та забезпеченні прав і свобод кожної людини. По-третє, реальне щоденне служіння правової держави, кожного публічного службовця людині через утвердження забезпечення її прав та свобод. Лише при одночасному поєднанні всіх цих умов можна говорити про реальний людиноцентризм у державі. Цифрова трансформація є об’єктивним та триваючим процесом, який глибинно впливає на суспільство та кожну окрему людину. Наразі важко однозначно оцінити його вплив на правоутворення, права та свободи людини. З одного боку, цифрова трансформація надає нові можливості для комунікації влади та приватних осіб, а також інституції громадянського суспільства з приводу формування змісту законів та підзаконних нормативно-правових актів. З іншого боку, цифрова трансформація є чинником, який негативно впливає на право на конфіденційність, а також може нести загрозу функціонуванню суспільства в цілому через такі явища як кібератаки, дезінформація, маніпулювання суспільної свідомістю через інтернет ресурси.

Посилання

Юровська В. В. Людиноцентристська концепція адміністративно-правової доктрини: філософський аспект нової ідеології адміністративного права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. № 41. Т. 3. С. 96–102.

Пархоменко Н.М. Людиноцентризм як сутність діяльності держави. Альманах права. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. Випуск 8. К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. С. 31–35.

Тарахонич Т.І. Людиноцентризм у праві та правовому регулюванні: реалії сьогодення. Альманах права. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. Випуск 8. К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. С. 281–284.

BVerfGE 65, 1 – Volkszählung. URL: http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv065001.html (дата звернення: 14.10.2023).

Pere Simоn Castellano. The Right to Be Forgotten Under European Law: A Constitutional Debate. Lex Electronica, Vol. 16, n°1 (Hiver/Winter 2012). Р. 7–30.

Авер’янов В. Б. Оновлення української адміністративно-правової доктрини на основі принципу верховенства права. Часопис Київського університету права. 2008. № 3. С. 9–14.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/34-verhovenstvo-prava(дата звернення: 14.10.2023).

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20210411#Text (дата звернення: 14.10.2023).

Мельник Р. С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 308 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Глущенка Віктора Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 392 Кримінального процесуального кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-19?fbclid=IwAR3sETmoRqf4R7X9Rn_H2G0Vbl2O4A9iLCSj5arRgUwfXQnUDaQ0i7MVYok#Text (дата звернення: 14.10.2023).

Кравченко М.Г. Економічна функція України як інструмент виконання завдань правової держави. Журнал східноєвропейського права. 2022. № 105. C. 10–15. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/kravchenko_105.pdf(дата звернення: 14. 10.2023).

Біла книга з реформування української юридичної освіти (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід» / Київ, 21 і 22 листопада 2014 ; Федеральне міністерство освіти і науки Федеративної Республіки Німеччина ; Університет імені Ґеорґа Авґуста м. Ґеттінґена, юридичний факультет ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет ; Центр німецького права ; Німецько-український правознавчий діалог / Упорядники: Роман Мельник, Олена Шаблій, Бернгард Шлоер. – Київ : Корпорація «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» ; Панов, 2015. 360 с.

Гідність людини. Що ми розуміємо під «гідністю», «людиною» та «людською гідністю»? Людська гідність у праві Німеччини, Польщі та України: матеріали міжнародного наук.-практ. семінару. Київ, 2016. 212 с.

Schöbener B., Knauff M. Allgemeine Staatslehre. 5. Auflage. Verlag C.H. Beck, München. 2023. 389 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-06

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА