РЕАЛІЗАЦІЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj-2023-4.06

Ключові слова:

верховенство права, принципи права, правова держава, стандарти ЄС, Європейський суд з прав людини

Анотація

У статті запропоновано аналіз сучасного розуміння верховенства права в умовах глобалізаційних викликів для сучасного світу. Увагу зосереджено на історичних аспектах розвитку ідеї верховенства права, наповнення його змістом, який відповідав потребам того часу. Проаналізовано основні теоретичні підходи до розуміння даної концепції в межах наукових досліджень вітчизняних учених. З'ясовано, що з теоретичної точки зору верховенство права на сьогодні можна розуміти в контексті дуалістичної теорії: як самостійний стандарт, що відображає позитивістську концепцію і фактично означає верховенство норми права, тобто юридично закріпленого правила поведінки, що санкціоноване державою та визнане нею у встановленому порядку обов'язковим, недотримання якого в свою чергу має наслідком відповідальність учасника суспільних відносин у разі його порушення, а також як комплексну теорію, яка вміщає в собі широке змістовне наповнення концепції верховенства права як абстрактного суспільного регулятора, що може формально виражатись не лише у законодавчих приписах, а й і у правових традиціях, звичаях, цінностях, які об'єктивно є необхідними суспільству та державі. Проаналізовано конституційне закріплення верховенства права в правовій системі України, наведено приклади розуміння змісту та ролі верховенства права Конституційним Судом України. Окрему увагу приділено актуальним рішенням Європейського Суду з прав людини та положенням актів міжнародних і європейських організацій. Зроблено висновок, що позитивне та природне право повинні існувати органічно для забезпечення верховенства права як загальної ідеї, а однією з основних проблем верховенства права на сьогодні залишається його декларативність визначення на рівні міжнародних організацій миру, які ігнорують реальні проблеми окремих суб`єктів міжнародних відносин, зокрема і України.

Посилання

Шилінгов В. С. Верховенство права – основоположний принцип демократичного суспільства. Часопис Київського університету права. № 2. 2009. С. 26–29.

Approaches to the Rule of Law. Rule of law: education center : website. URL: https://www.ruleoflaw.org.au/principles/approaches-to-the-rule-of-law/ (дата доступу: 26.09.2023).

Шевчук С. Формальна та органічна характеристика принципу верховенства права: до нових методів тлумачення Конституції. Українське право. 1998. С. 56–68.

Пухтецька A. Принцип верховенства права: сучасні європейські доктрини як орієнтир для реформування національного законодавства. Вісник НАН України. 2010. № 3. С. 33–43.

Фаст О. Верховенство права та правова держава: генеза і співвідношення концепцій. Національний юридичний журнал: теорія і практика. № 2. Том 24. 2017. С. 35–37.

Конституція України зі змінами : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Resolution adopted by the General Assembly 67/1. Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Rule of Law at the National and International Levels. URL: https://www.refworld.org/pdfid/50c5e6e02.pdf (дата доступу: 25.09.2023).

Верховенство права. Конституційний Суд України : веб-сайт. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/34-verhovenstvo-prava (дата доступу: 20.09.2023).

Про Конституційний Суд України : Закон України № 2136-VIII від 14.07.2017. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 35, ст. 376.

Case of Bavčar v. Slovenia. European Court of Human Rights : website. URL: https://hudoc.echr.coe.int/ukr#{%22itemid%22:[%22001-226432%22]} (дата доступу: 27.09.2023).

Case of Yüksel Yalçınkaya v. Türkiye. European Court of Human Rights : website. URL: https://hudoc.echr.coe.int/ukr#{%22article%22:[%225%22,%226%22],%22kpthesaurus%22:[%22445%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-227636%22]} дата доступу: 27.09.2023).

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2023 Rule of Law Report The rule of law situation in the European Union. COM/2023/800 final. EUR-Lex : website. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0800 (дата доступу: 30.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-06

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО