ДЖЕРЕЛА ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА ГЕТЬМАНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII–XVIII СТОЛІТЬ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj-2023-4.01

Ключові слова:

джерела права, військове право, Гетьманщина, правові звичаї, реєстри, універсали, накази, збірники законодавства, військове будівництво, військовослужбовці, збройні сили

Анотація

В даній роботі розкрито авторське розуміння системи основних джерел військового права Війська Запорозького (Гетьманщина), визначено їх загальний поділ за формами та видами. Встановлено значення норм військового права при регулюванні суспільно-політичних відносин у воєнній сфері зазначеного історико-правового періоду. Стаття ґрунтується на світоглядних, загальнонаукових, спеціально та конкретно-наукових методах пізнання – з яких квінтесенцією усього дослідження є історико-правовий метод, що характеризує значимість норм вітчизняного військового права другої половини XVIІ–XVIІІ століть. Досліджено правове становище збройних сил в Україні як перед повстанням гетьмана Богдана Хмельницького, так і в процесі становлення та розбудови козацької держави Війська Запорозького. Зазначено, що саме структура та будова реєстрового козацтва стала основою військової організації Гетьманщини, з поділом на полки і сотні, які свою чергу на сотні, що були одночасно й воєнно-адміністративними одиницями. Зроблено послідовний аналіз українських військових правових звичаїв; договірних грамот, ухвал Генеральної військової ради; постанов Ради старшин; інструкцій Генеральної військової канцелярії; загальнодержавних універсалів та наказів гетьманів; підзаконних актів полковників і сотників; збірників законодавчих актів (Литовський статут 1588 року та його наступні перевидання, Права за якими судиться малоросійський народ 1743 року тощо) як найпоширених джерел військового права Війська Запорозького XVII–XVIII століть. Розглянуто, що правовими джерелами при підготовці кодифікаційною комісією Глави п’ятої «Про службу государеву військову і про порядки воїнські» систематизованого збірника «Права за якими судиться малоросійський народ» 1743 року, де в основному зосереджені норми військового права, були постанови як литовсько-українського так і гетьмансько- козацького права. Встановлено, що перелік вище вказаних груп джерел військового права Гетьманщини не є вичерпаний та може бути доповнений іншими видами в процесі архівних розвідок. Зроблено висновок, що до основних джерел військового права Гетьманщини другої половини XVII–XVIII століть потрібно віднести як норми військового звичаєвого права та і акти офіційного законодавства, за допомогою яких упорядковувалась організація призову на військову службу та порядок її проходження, визначалась відповідальність за воєнні правопорушення тощо. Подальші дослідження еволюції формування джерел вітчизняного військового права та воєнної справи потребують нових, історико-правових та порівняльно-правових розробок для удосконалення вітчизняної правової системи.

Посилання

Військове право: підручник. за ред. І.М. Коропатніка, І.М. Шопіної. К.: Алерта, 2019. 648 с.

Богуцький П.П., Скуріхін С.М. Основи військового права України: курс лекцій. Одеса: Фенікс, 2010. 340 с.

Полякова О. С. Джерела військового права України / О. С. Полякова. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. – 2014. № 1137, Вип. 18. С. 242–246

Войтович Л.В. Військо і військова організація Історія української культури : у п'яти томах. Т. 2. Українська культура ХІІ – першої половини XVII століття. Ред. В. А. Смолій. К.: Наук. думка, 2001. С. 93–105.

Крейчі В. Збройні сили Великого князівства Литовського за гетьманування К. І. Острозького. Острозький краєзнавчий збірник / Державний історико-культурний заповідник м. Острога; Острозьке науково-краєзнавче товариство «Спадщина» імені князів Острозьких. Випуск 8. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. 232 с. С. 21–26.

Чубатий М. Огляд історії українського права: історія держави та державного права. Мюнхен, Київ: Український Вільний університет, 1994. 224 с.

Пилипенко В. Посполите рушення та його критика у суспільно-політичній думці Речі Посполитої середини XVI – середини XVII ст. Гомель, 2012. С. 21–24.

Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Кн. 2, [т. 3]. Голов. ред: Володимир Кубійович і Зенон Кузеля. Мюнхен; Нью-Йорк: «Молоде життя», Наукове товариство імені Шевченка у Європі. 1949. Репринтне відтворення видання 1949 року. Київ. Т. 2. 1995. С. 801–1230

Історія українського війська. Друге доповнене видання. Опрацювали: Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів 3., Думін О., Шрамченко С. Вінніпег: Клуб любителів української книжки. Видавець І. Тиктор ; друк. «Тризуб», 1953. 837 с.

Шевченко О.О. Звичаєве право України IX–XX століть [монографія]. Київ: Наукове видання, 2014. 200 с.

Правовий звичай як джерело українського права IX–XIX ст. / за ред. І.Б. Усенка. Київ : Наук. думка, 2006. 279 с.

Вовк О.Й. Законодавче забезпечення військової служби у Великому князівстві Литовському XVI століття. Актуальні дослідження правової та історичної науки (Випуск 49): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 6–7 квітня 2023 р.) / [ редкол.: О. Яремко та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w. Przeworsku. – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. 115 с. С. 66–71.

Вовк О.Й. Міщани українських міст як суб’єкт військового права Великого князівства Литовського. Актуальні дослідження правової та історичної науки (Випуск 51): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна м. Переворськ, Польща, 12-13 червня 2023 р.) [ редкол.: О. Яремко та ін.]; ГО «Наукова спільнота»; WSSG w Przeworsku. Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. С. 82–87.

Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. Том І. Статут Великого князівства Литовського 1529 року. За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: Юридична література, 2002. 464 с.

Статути Великого князівства Литовського. Том II. Статут Великого князівства Литовського 1566 року. У 3 т. Том II. За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: Юридична література, 2003. 560 с.

Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. Т. ІІІ. Статут Великого князівства Литовського 1588 року: У 2 кн. Кн. 1. За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: Юридична література, 2004. 672 с.

Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. Т. ІІІ. Статут Великого князівства Литовського 1588 року: У 2 кн. Кн. 2. За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: Юридична література, 2004. 568 с.

«Права за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. / Відповідальний редактор Ю.С. Шемшученко. Київ: Інститут держави і права ім. В.П. Корецького, 1997. 547 с.

Універсали Богдана Хмельницького. 1648–1657 [Текст]. Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; упоряд. І. Крип'якевич, І. Бутич; ред. кол. В. Смолій [та ін.]. К.: Альтернативи, 1998. 383 с.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). / Упоряд.: І. Бутич, В. Ринсевич, І. Тесленко; Ред. кол.: П. Сохань (голова), Г. Боряк, В. Брехуненко, І. Бутич (заст. голови), Я. Дашкевич, О. Купчинський, О. Маврін, Ю. Мицик, О. Музичук, О. Романів, В. Смолій, Ю. Шемшученко. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Наукове товариство ім. Шевченка; Центральний державний історичний архів України. Київ; Львів: НТШ, 2004. 1118 с.

Універсали Івана Мазепи. 1687–1709. Книга 1. Упорядник: Іван Бутич. Київ, Львів: НТШ, 2002. 757 с.

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. Упорядник С.О. Павленко. 2-ге вид. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 1144 с.

Універсали Павла Полуботка (1722–1723). Упорядн. В. Ринсевич; Ред. кол.: П. Сохань (голова) та інші. К.: НТШ, 2008. 721 с.

Шершенькова В.А. Кримінальна відповідальність військових в Україні у XVІІІ–ХІХ ст. ст. Одеса: Гельветика, 2020. С. 176–179.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (1993) від 21.10.1993 № 3543-XII. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст. 416) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text (дата звернення: 14.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-06

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА